Kalvárie Úštěk / Neuländer Kapellenberg bei Auscha

Od počátku 18. století ční do krajiny Českého středohoří významné barokní poutní místo Kalvárie u městečka Úštěk (Neuländer Kapellenberg bei Auscha). Krásu zdejší přírody s výhledem na horu Říp už v století 17. obdivoval jezuitský historik a zemský vlastenec Bohuslav Balbín.  Zlom ve staletém vývoji kulturně bohaté krajiny kolem Úštěka přinesla druhá světová válka a poválečný odsun německého obyvatelstva. V roce 1989 již byl poutní areál v havarijním stavu a jeho postupné chátrání se nezastavilo ani po pádu komunistického režimu. 

Až v roce 2005 se půvabného stavebního celku s křížovou cestou, monumentálním kamenným schodištěm a třemi kaplemi na temeni kopce ujala Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Její členové nejprve  vyčistili terén od náletových dřevin, obnovili schodiště a vrátili oběma postranním kaplím střechy a venkovní omítky. Na centrální Kapli Božího hrobu poté za podpory Fondu budoucnosti a ve spolupráci s kameníky z Centra dalšího vzdělávání v oblasti řemesel a památkové péče v saském Zhořelci  osadili tesanou kopii nedochované kamenné věžice.  

Opět s podporou fondu vytvořili místní nadšenci spolu se zkušenými historiky česko-německou výstavu o zničených sakrálních památkách severních Čech, jež byla po skončení svého putování umístěna do kaplí na Kalvárii. Ve spolupráci s německými rodáky z Litoměřicka, sdruženými ve spolku Freundekreis Fulda-Litoměřice, pak připravili řadu dalších společných aktivit, aby připomněli česko-německé dějiny regionu. Barokní areál nyní oživují pravidelné poutní mše a příležitostné kulturní akce.

*****

Seit Beginn des 18. Jahrhunderts ragt ein bedeutender barocker Wallfahrtsort in die Landschaft des böhmischen Mittelgebirges: der Neuländer Kapellenberg bei Auscha. Im 17. Jahrhundert bewunderte der jesuitische Historiker und Patriot Bohuslav Balbín die Schönheit der hiesigen Landschaft mit Blick auf den Berg Říp. Der Zweite Weltkrieg und die Vertreibung der deutschen Bevölkerung in der Nachkriegszeit brachten eine Zäsur in der jahrhundertelangen Entwicklung der kulturell reichen Landschaft mit sich. Im Jahr 1989 befand sich die Wallfahrtsstätte bereits in baufälligem Zustand und ihr allmählicher Verfall setzte sich nach dem Fall des kommunistischen Regimes fort.

Erst im Jahr 2005 nahm sich die „Gesellschaft zur Restaurierung der Denkmäler der Region Úštěk“ dieses reizvollen Gebäudekomplexes mit seinem Kreuzweg, der monumentalen Steintreppe und den drei Kapellen auf dem Gipfel des Hügels an. Die Mitglieder haben das Gelände zunächst von Bäumen und Gestrüpp befreit, die Treppe instand gesetzt und die Dächer sowie den Außenputz der beiden Seitenkapellen erneuert. Mit finanzieller Beteiligung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und in Zusammenarbeit mit Steinmetzen des Fortbildungszentrums für Handwerk und Denkmalpflege aus dem sächsischen Görlitz errichteten sie dann eine Kopie des nicht mehr erhaltenen Steinturms an der zentralen Grabkapelle.

Die Enthusiasten vor Ort erarbeiteten zusammen mit Historikern eine deutsch-tschechische Wanderausstellung über zerstörte sakrale Denkmäler in Nordböhmen, die durch die wiederholte Unterstützung des Zukunftsfonds ermöglicht und am Ende ihrer Reise schließlich auch auf dem Kapellenberg gezeigt wurde. In Zusammenarbeit mit den im Freundeskreis Fulda-Leitmeritz/Litoměřice e.V. aktiven Deutschen aus dem Kreis Litoměřice setzten sie eine Reihe weiterer gemeinsamer Aktivitäten zum Gedenken an die deutsch-tschechische Geschichte der Region um. Das barocke Areal wird heute durch regelmäßige Wallfahrtsgottesdienste und gelegentliche Kulturveranstaltungen belebt.

*****

Poesiomaty v sudetské krajině  společný projekt Ondřeje Kobzy, Česko-německého fondu budoucnosti a Nadace PPF  recitují, zpívají, zní zvukem zvonů. Tím vším, ale také například vyprávěním odsunutých německých obyvatel zvou k objevování genia loci zapadlých míst českého pohraničí. Zároveň připomínají, jak bohaté a rozmanité je duchovní i hmotné dědictví bývalých německých obyvatel českých zemí a jak důležitou roli v jeho záchraně hraje nadšení místních lidí a česko-německá spolupráce.  


*****

Poesiomaten in der Sudetenlandschaft ein gemeinsames Projekt von Ondřej Kobza, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Stiftung „Nadace PPF rezitieren, singen oder lassen Glocken läuten. Damit, aber auch zum Beispiel mit Erzählungen der vertriebenen deutschen Landsleute, laden sie dazu ein, den Genius Loci abgelegener Orte im böhmischen Grenzgebiet zu entdecken. Gleichzeitig erinnern sie an das geistige und materielle Vermächtnis der ehemaligen deutschen Bewohner der böhmischen Länder und an die wichtige Rolle, die der Enthusiasmus lokaler Akteure sowie die deutsch-tschechische Zusammenarbeit bei der Bewahrung dieses Erbes spielen.Sekce "V krajině" webu Poesiomat.cz byla vytvořena ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti.

Diese Webseite wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds erstellt.

spolupráce: Martin Šeda, Michal Kalivoda, Max Záruba, Petr Besta, Jana Kozubková, Anna Knechtel
fotografie: Karel Cudlín