Olešná / Elsch

Kaple sv. Anny v Olešné (Elsch) na Tachovsku byla postavena v 80. letech 19. století podle plánů Antonína V. Barvitia – jednoho z nejvýznamnějších českých představitelů historizující architektury druhé poloviny 19. století (tvůrce kostela sv. Václava v Praze na Smíchově a dal.). Venkovská kaple byla v jeho tvorbě výjimečnou zakázkou, jíž se ujal patrně jen díky tomu, že objednatelem byl významný šlechtický rod Löwensteinů.

Ještě před několika lety by málokdo čekal, že památku potká jiný osud než úplná destrukce a splynutí s okolní přírodou, která ji pomalu pohlcovala. Naštěstí se do věci vložil spolek „Zachraň Annu“, který si řekl, že zkusí pro Annu zajistit jinou budoucnost. Rodina Šíchových se rozhodla  v zájmu záchrany unikátní památky využít svých kontaktů v Německu: uspořádali například česko-německý workcamp nebo soustředění německých skautů. Během těchto setkání se podařilo objekt vyčistit od náletových dřevin a připravit jej na profesionální obnovu, která začala rekonstrukcí propadlých krovů a střechy. Dříve pusté místo ožilo hlasy mladých lidí a vrátil se sem paprsek naděje, že kaple sv. Anny svou budoucnost ještě najde. Jednou by mohla být místem česko-německých setkání a útočištěm kulturních projektů. 

Česko-německý fond budoucnosti finančně přispívá jak na stavební práce, tak na konání česko-německých dobrovolnických workcampů. 

*****

Die St.-Anna-Kapelle in Olešná (Elsch) in der Region Tachov wurde in den 1880er Jahren nach den Plänen von Antonín V. Barvitius erbaut - einem der bedeutendsten tschechischen Vertreter der historisierenden Architektur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (u.a. Erbauer der St.-Wenzelskirche im Prager Stadtteil Smíchov). Die Landkapelle ist ein außergewöhnlicher Auftrag in seinem Œuvre, der nur dank der Tatsache realisiert werden konnte, dass er von der bedeutenden Adelsfamilie Löwenstein erteilt wurde.

Noch vor wenigen Jahren hätte kaum jemand damit gerechnet, dass das Denkmal ein anderes Schicksal erwarten würde als sein vollständiger Verfall und die Verschmelzung mit der umgebenden Natur, die es langsam verschlang. Glücklicherweise mischte sich der Verein „Zachraň Annu“ („Rette Anna") an dieser Stelle ein und beschloss, eine andere Zukunft für Anna zu sichern. Die Familie Šícha beschloss, ihre Kontakte in Deutschland zu nutzen, um das einzigartige Denkmal zu retten: Sie organisierte beispielsweise ein deutsch-tschechisches Workcamp und ein deutsches Pfadfinderlager. Bei diesen Veranstaltungen wurde das Objekt von Bäumen befreit und für die professionelle Restaurierung vorbereitet, die mit dem Wiederaufbau des eingestürzten Dachstuhls und der Reparatur des Dachs begann. Das ehemals verlassene Gelände wurde durch die jungen Menschen wiederbelebt und es kehrte ein Hoffnungsschimmer zurück, dass die St.-Anna-Kapelle noch eine Zukunft haben wird. Künftig könnte hier ein Ort für weitere deutsch-tschechische Begegnungen und kulturelle Projekte entstehen.

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds beteiligt sich finanziell sowohl an den Bauarbeiten als auch an den deutsch-tschechischen Workcamps.

*****

Poesiomaty v sudetské krajině  společný projekt Ondřeje Kobzy, Česko-německého fondu budoucnosti a Nadace PPF  recitují, zpívají, zní zvukem zvonů. Tím vším, ale také například vyprávěním odsunutých německých obyvatel zvou k objevování genia loci zapadlých míst českého pohraničí. Zároveň připomínají, jak bohaté a rozmanité je duchovní i hmotné dědictví bývalých německých obyvatel českých zemí a jak důležitou roli v jeho záchraně hraje nadšení místních lidí a česko-německá spolupráce.  


*****

Poesiomaten in der Sudetenlandschaft ein gemeinsames Projekt von Ondřej Kobza, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Stiftung „Nadace PPF rezitieren, singen oder lassen Glocken läuten. Damit, aber auch zum Beispiel mit Erzählungen der vertriebenen deutschen Landsleute, laden sie dazu ein, den Genius Loci abgelegener Orte im böhmischen Grenzgebiet zu entdecken. Gleichzeitig erinnern sie an das geistige und materielle Vermächtnis der ehemaligen deutschen Bewohner der böhmischen Länder und an die wichtige Rolle, die der Enthusiasmus lokaler Akteure sowie die deutsch-tschechische Zusammenarbeit bei der Bewahrung dieses Erbes spielen.Sekce "V krajině" webu Poesiomat.cz byla vytvořena ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti.

Diese Webseite wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds erstellt.

spolupráce: Jan Šícha, Prokop Šícha ,Martin Šeda, Michal Kalivoda, Max Záruba, Lenka Krobotová, Martin Myšička, Daniel Kamen