Skoky / Maria Stock

Z bývalé vesnice Skoky (Maria Stock) se toho do dnešního dne mnoho nedochovalo – jeden polorozpadlý dům a zdejší barokní perla, poutní kostel Navštívení Panny Marie z první poloviny 18. století. V časech jeho největší slávy se místnímu mariánskému obrazu každoročně přicházelo poklonit až 40 000 poutníků. Po odsunu původního německého obyvatelstva do Chemnitz a okolí v bývalém východním Německu však kdysi vzkvétající obec se třemi sty obyvateli postupně upadala. V 60. letech 20. století byla po vybudování nedaleké vodní nádrže odříznuta od okolního světa a tehdy odešli i pováleční usedlíci. 


Nyní ve Skokách již více než patnáct let působí velmi aktivní spolek „Pod střechou“, soustřeďuje síly hlavně na obnovu notně zchátralého kostela a údržbu jeho okolí. Do práce se v minulosti aktivně zapojil také spolek Ackermann-Gemeinde Würzburg a spolu s ním i poslední němečtí pamětníci zdejších slavných poutí. 


Záchranné práce pokračují a v září roku 2022 by se do kostelních věží s nově oplechovanými báněmi měly vrátit zvony, aby do dálky zvěstovaly, že kdysi proslulé „české Lurdy“ stále žijí. Naskýtá se také naděje, že v posledním zachovaném domě vznikne místo setkávání. Již nyní mají ale návštěvníci Skoků možnost zažít zdejšího genia loci při koncertech a pravidelných bohoslužbách. Na pořádání tradičního festivalu „Živé Skoky“ se přitom podílí i spolek „Svaz Němců v Čechách“. Dvakrát do roka se v kostele pod patronací kláštera v Teplé slouží mše v němčině.


*****

Vom ehemaligen Dorf Skoky (Maria Stock) ist nicht viel erhalten geblieben die Ruinen eines Wohnhauses und eine barocke Perle, die Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zu den Zeiten, in denen sich die Kirche größter Bekanntheit über die Ortsgrenzen hinweg erfreute, pilgerten jährlich bis zu 40.000 Menschen in den Ort zu dem dortigen  Marienbild. Nach der Vertreibung der ursprünglichen deutschen Bevölkerung, die in die ehemalige DDR nach Chemnitz umgesiedelt wurde, verschlechterte sich die Lage der einst florierenden Gemeinde mit ihren dreihundert Einwohnern jedoch allmählich. In den 1960er Jahren wurde der Ort durch den Bau eines nahe gelegenen Stausees vom Umland abgeschnitten und so verließen ihn schließlich auch die nach dem Krieg angesiedelten Einwohner.

Heute ist in Skoky seit mehr als fünfzehn Jahren der Verein „Pod střechou“ (Unter dem Dach) sehr engagiert und kümmert sich um die Restaurierung der stark baufälligen Kirche und um die Pflege des umliegenden Geländes. Auch die Ackermann-Gemeinde Würzburg hat sich in der Vergangenheit aktiv an den Arbeiten beteiligt, zusammen mit den letzten deutschen Zeitzeugen der berühmten Wallfahrten.

Die Restaurierungsarbeiten werden weiter fortgesetzt und im September 2022 sollen die Glocken in die Kirchtürme zurückkehren, mit neu verblechten Kuppeln, um weithin zu verkünden, dass das einst berühmte „böhmische Lourdes in neuem Glanz erstrahlt. Außerdem soll das letzte verbliebene Haus zu einer Begegnungsstätte umgestaltet werden. Die Besucher von Skoky haben bereits die Möglichkeit, den Genius loci bei Konzerten und regelmäßig auch bei Gottesdiensten zu erleben. An der Organisation des Festivals „Živé Skoky“ (Maria Stock lebt) ist auch der Bund der Deutschen in Böhmen e.V. beteiligt. Zweimal im Jahr wird in der Kirche unter der Schirmherrschaft des Klosters Teplá zudem eine Messe in deutscher Sprache abgehalten.

*****

Poesiomaty v sudetské krajině  společný projekt Ondřeje Kobzy, Česko-německého fondu budoucnosti a Nadace PPF  recitují, zpívají, zní zvukem zvonů. Tím vším, ale také například vyprávěním odsunutých německých obyvatel zvou k objevování genia loci zapadlých míst českého pohraničí. Zároveň připomínají, jak bohaté a rozmanité je duchovní i hmotné dědictví bývalých německých obyvatel českých zemí a jak důležitou roli v jeho záchraně hraje nadšení místních lidí a česko-německá spolupráce.  


*****

Poesiomaten in der Sudetenlandschaft ein gemeinsames Projekt von Ondřej Kobza, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Stiftung „Nadace PPF rezitieren, singen oder lassen Glocken läuten. Damit, aber auch zum Beispiel mit Erzählungen der vertriebenen deutschen Landsleute, laden sie dazu ein, den Genius Loci abgelegener Orte im böhmischen Grenzgebiet zu entdecken. Gleichzeitig erinnern sie an das geistige und materielle Vermächtnis der ehemaligen deutschen Bewohner der böhmischen Länder und an die wichtige Rolle, die der Enthusiasmus lokaler Akteure sowie die deutsch-tschechische Zusammenarbeit bei der Bewahrung dieses Erbes spielen.Sekce "V krajině" webu Poesiomat.cz byla vytvořena ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti.

Diese Webseite wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds erstellt.


spolupráce: Martin Šeda, Michal Kalivoda, Max Záruba, Daniel Kamen, Pavla Beretová, Oldřich Janota, Petr Linhart,
fotografie: Karel Cudlín