Horní Police / Oberpolitz

Z návrší městečka Horní Police (Oberpolitz) září do kraje neobyčejný barokní klenot – kostel Navštívení Panny Marie s přilehlými ambity s kaplemi a budovou arciděkanství. Jedná se o největší poutní areál děčínského okresu a také jedno z nejvýznamnějších poutních míst severních Čech. Sošku Panny Marie v naději (Mater gravida), která dala podnět ke vzniku poutního místa, prý kdysi v 16. století vyplavila řeka Ploučnice. Areál vznikl postupně od roku 1689 až do poloviny 20. let 18. století.

Na sklonku 18. století měla Horní Police štěstí na pozoruhodného a velmi svérázného duchovního správce. P. Wenzel Hocke, přezdívaný též Hockewanzel, proslul široko daleko svým drsným humorem, velmi specifickým přístupem k plnění povinností, ale také jako velký lidumil se srdcem na pravém místě. Vyprávělo se o něm mnoho veselých historek, které později našly svůj obraz v literatuře. Dnes jej připomíná také skromný památník před vstupem do poutního místa. 

Němečtí rodáci navštěvují Horní Polici již od 90. let u příležitosti zdejší „třešňové pouti“, která se koná na počátku července. Významná je také česko-německá spolupráce na církevní úrovni. Česko-německý fond budoucnosti se v rámci poutního areálu finančně podílel na obnově dvou skvostných barokních oltářů a přispěl také na vydání českého a německého průvodce po tomto kouzelném místě. 

*****

Von der Anhöhe, auf der Horní Police (Oberpolitz) liegt, strahlt ein außergewöhnliches Barockjuwel in die Region die Kirche Mariä Heimsuchung mit ihren Kreuzgängen und den angrenzenden Kapellen sowie dem Gebäude des Archidiakonats. Es ist die größte Wallfahrtsstätte im Kreis Děčín und einer der wichtigsten Wallfahrtsorte in Nordböhmen. Die Statue von Maria in der Hoffnung (Mater gravida), die den Anlass zur Entstehung dieses Wallfahrtsortes lieferte, soll im 16. Jahrhundert vom Fluss Ploučnice weggespült worden sein. Das Gelände wurde von 1689 bis Mitte der 1820er Jahre sukzessive bebaut.

Ende des 18. Jahrhunderts hatte Oberpolitz das Glück, einen bemerkenswerten und sehr eigentümlichen geistlichen Verwalter zu haben: Wenzel Hocke, auch bekannt als Hockewanzel, war weithin bekannt für seinen rauen Humor, seine sehr spezifische Herangehensweise an seine Aufgaben, aber auch als großer Menschenfreund mit dem Herz am rechten Fleck. Über ihn wurden viele amüsante Geschichten erzählt, die später Eingang in die Literatur fanden. Heute erinnert auch ein bescheidenes Denkmal vor dem Eingang des Wallfahrtsortes an ihn.

Seit den 1990er Jahren besuchen die deutschen Landsleute Horní Políce immer wieder zur „Kirschenwallfahrt“, die dort Anfang Juli stattfindet. Auch die deutsch-tschechische Zusammenarbeit auf kirchlicher Ebene ist von Bedeutung: Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat sich finanziell an der Restaurierung zweier prachtvoller Barockaltäre in der Wallfahrtsstätte beteiligt und die Herausgabe eines deutschen und eines tschechischen Reiseführers zu diesem zauberhaften Ort unterstützt.

*****

Poesiomaty v sudetské krajině  společný projekt Ondřeje Kobzy, Česko-německého fondu budoucnosti a Nadace PPF  recitují, zpívají, zní zvukem zvonů. Tím vším, ale také například vyprávěním odsunutých německých obyvatel zvou k objevování genia loci zapadlých míst českého pohraničí. Zároveň připomínají, jak bohaté a rozmanité je duchovní i hmotné dědictví bývalých německých obyvatel českých zemí a jak důležitou roli v jeho záchraně hraje nadšení místních lidí a česko-německá spolupráce.  


*****

Poesiomaten in der Sudetenlandschaft ein gemeinsames Projekt von Ondřej Kobza, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Stiftung „Nadace PPF rezitieren, singen oder lassen Glocken läuten. Damit, aber auch zum Beispiel mit Erzählungen der vertriebenen deutschen Landsleute, laden sie dazu ein, den Genius Loci abgelegener Orte im böhmischen Grenzgebiet zu entdecken. Gleichzeitig erinnern sie an das geistige und materielle Vermächtnis der ehemaligen deutschen Bewohner der böhmischen Länder und an die wichtige Rolle, die der Enthusiasmus lokaler Akteure sowie die deutsch-tschechische Zusammenarbeit bei der Bewahrung dieses Erbes spielen.
Sekce "V krajině" webu Poesiomat.cz byla vytvořena ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti. 

Diese Webseite wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds erstellt.


Poesiomaty v sudetské krajině vznikly s podporou Nadace PPF.

Poesiomaten in der Sudetenlandschaft wurden mit Unterstützung der PPF-Stiftung geschaffen.spolupráce: Martin Šeda, Michal Kalivoda, Max Záruba, Petr Besta, Jana Chadimová, Roman Řezáč, Petr Besta, Vuk Čelebič
fotografie: Karel Cudlín